تبلیغات
Little Thing:) - 684
684
سه شنبه 7 دی 1395 /|\ 01:31 ق.ظ   
اَِیَِنَِ عَِکَِسَِ خَِیَِلَِیَِ خَِوَِبَِهَِ َِبَِیَِ اَِفَِ اَِفَِ َِدَِخَِتَِرَِوَِنَِ  

کــاش پسر بودم ...
این تنها تفکری ست بر یک دختری که زیر بار ِحرف ها و رفتار ها دارد له میشود ..
تا به حال شده از دهان یک پسر شنیده شود که کاش دختر بودم؟
قطعا که نه ..
تنها ما دخترانیم که باید در خفقان باشیم
تنها ما دخترانیم که باید بی رحمانه زیر بار ِ هر فشاری باشیم.
تنها ما دخترانیم که بخاطر جنسیتمان باید در رده وسیله باشیم.
تنها ما دخترانیم که باید بخاطر تحریک جنس مخالف آزادگی مان را زیر یک مُشت پارچه دفن کنیم.
تنها ما دخترانیم که باید در هیاهوی سکوتمان ذره ذره نابود شویم.

تنها حکم ما از بدو تولد چنین گفته شد :
هیس! دختران فریاد نمیزند...


   
رومینا آقایی /|\ Comment()