تبلیغات
Little Thing:) - 663
663
یکشنبه 28 شهریور 1395 /|\ 01:00 ب.ظ   

+هُنرمندے؟ -اوهوم :)


 +چی کار میکنے؟؟ 


-بیشتَر بازی میکنم :) 


+تو چه فیلمے بازی کردے؟ 


-زِندگے... 


+نقشِت چی بود؟ 


-اضافے بودم....


عکس و تصویر هیچـ عقربه‍ ایی کـٍ بـِیبی برعکس ‍نمیره‍ [⏳] #:) #MISS_FERI #wantons


   
رومینا آقایی /|\ Comment()